Infographic คือ Information + Graphic

หากจะอธิบายง่ายๆก็คือ การนำข้อมูลที่ต้องการนำเสนอมาแปลงเป็นภาพ เพื่อให้สื่อสารได้อย่างน่าสนใจ สะดุดตา และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ส่วนวัตถุประสงค์ ของการสื่อสารโดยใช้ Infographic นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ส่งสาร ซึ่งในปัจจุบัน มักนิยมนำ Infographic มาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารองค์กร และการโฆษณามากยิ่งขึ้น

หลักการสำคัญของการทำ Infographic ให้ประสบความสำเร็จนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงมีอยู่ 2 ส่วนใหญ่ๆนั่นคือ

  1. Information คือเนื้อหาที่นำมาถ่ายทอดนั้นต้องมีความถูกต้อง เข้าใจง่าย สร้างสรรค์ อ่านแล้วเกิดความคล้อยตาม คิดตาม ปฏิบัติตาม หรือสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร

ตัวอย่างเช่น Infographic ที่ต้องการรณรงค์เพื่อต่อต้านการคอรัปชั่น สิ่งที่ต้องเกิดขี้นหลังจากทราบข้อมูล คือต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงทางความคิด จิตใจของผู้อ่าน สู่การตระหนักรู้เข้าใจ และหลีกเลี่ยงการคอรัปชั่นมากขึ้น หรือ Infographic ที่ต้องการโปรโมทสินค้าตัวใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการทราบข้อมูลคือมีความเข้าใจรู้จักสินค้านั้น รุ้ถึงประโยชน์ เกิดความรู้สึกอยากได้ อยากซื้อ ทราบวิธีการสั่งซื้อ เกิดการซื้อขายในที่สุด

  1. Graphic หรือการออกแบบ ต้องใช้ทักษะสำคัญในการทำ Infographic คือความสามารถในการจับประเด็นเนื้อหาที่มีมาแบ่งกลุ่มจัดวางให้อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน น่าสนใจ โดยสร้างการดึงดูดทั้งสีสัน รูปทรง รูปแบบให้มีเอกลักษณ์ กลมกลืนในชิ้นงานและเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอด

เพราะฉะนั้น Infographic ที่ดี คือการออกแบบข้อมูลให้มีความน่าสนใจจนเกิดการรับรู้ในวงกว้าง สู่ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของเนื้อหานั้นอย่างแท้จริง