Motion Info Studio เป็นบริษัทวางแผนและผลิต Digital Media ที่กำลังเติบโตสุดๆในขณะนี้ มีลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราวางแผนและผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมด้าน Online Marketing สื่อประชาสัมพันธ์ มากกว่า 20 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

Jobs Opportunity

Art Director

รายละเอียดงาน

คิด concept วางแผนผลิต ตรวจและควบคุมงานที่ artist ได้ทำขึ้นให้ตรงตามวัตถุประสงค์และองค์ประกอบงานโดยรวมของแต่ละโปรเจก

คุณสมบัติ

 • มีความรู้เรื่องงาน Motion Graphic และ Infographic
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ขยัน
 • ตรงต่อเวลา
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี
 • ทำงานเป็นทีมได้

 

Motion Graphic Designer

รายละเอียดงาน

ออกแบบ Motion Graphic, Animated Infographic รวมถึง Storyboard ทำงานที่ไหนก็ได้!!

คุณสมบัติ

 • มีความชำนาญการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe After Effect, Adobe Photoshop
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานรวดเร็ว กระตือรือร้น
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ขยัน
 • สามารถทำงานที่มอบหมายให้เสร็จตรงตามเวลาได้
 • มีความยืดหยุนในการทำงาน
 • ทำงานเป็นทีมได้

Infographic Designer

รายละเอียดงาน

ออกแบบภาพ infographic  หา content เองในบ้างครั้ง ทำงานที่ไหนก็ได้!!

คุณสมบัติ

 • มีความชำนาญการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานรวดเร็ว กระตือรือร้น
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ขยัน
 • สามารถทำงานที่มอบหมายให้เสร็จตรงตามเวลาได้
 • มีความยืดหยุนในการทำงาน
 • ทำงานเป็นทีมได้

ส่ง resume ได้ที่ job@motioninfostudio.com  (job ไม่มี -s)